Evlilik Sözleşmesi Örneği

Evlilik Sözleşmesi Örneği

Resimde görüldüğü gibi eşler arasında evlenmeden önce bir evlilik sözleşmesi yapılmış. Öncelikle ne zaman evleneceklerini beyan etmişler ve şahitler huzurunda alttaki maddelere evli olduğu sürece uyacaklarını belirtmişler.

Alt kısıma yazılacak maddeler tamamen size bağlıdır. İki tarafında kabul etmesi durumunda istenilen her maddenin evlilik sözleşmesi şartnamesine yazılması makuldur.

Aklınıza takılan soruları, yorum olarak bize sorabilirsiniz.

Edinilmiş Mallara Katılma ( Evlilik Sözleşmesi )

 

Biz ……… ve ………… olarak (..-..-….) tarihinde evlendik. T.M.K. 202/1, 218 ilâ 241 maddeleri gereğince bu sözleşmeyi, her iki tarafından da rızası dahilinde yaptık. Aşağıda bu sözleşmeye ait hükümler yer almaktadır.

  1. Edinilmiş mallardan ve kazanımlar, paylaşmanın esasını oluşturan, maddi değeri olan varlıklardır. Bu kazanımlar, evlilik süresince edinilmiş mallar, gayrimenkul, değerli evrak ve sosyal sigorta ödemeleridir.
  2. Evlilikten önce ve evlilik süresince şahıs adına yapılan harcamalar, edinilen mallar, tek taraflı edinilen miras ve yardım niteliğindeki varlıklar kişisel malları oluşturacak ve kişisel mallar sözleşme dışında tutulacaktır.
  3. Ortak olarak edinilmiş mallarda, varlıklarda diğer eşin rızasını almak suretiyle kendimize ait tasarruf hakkımız bulunacaktır. Ancak bu tasarruf, diğer eşi zarara sokmayacak ve suiistimal etmeyecek nitelikte olacaktır.
  4. Evlilik süresince kişisel olarak yapılan borçlardan eş kendisi sorumlu olacaktır. Kişisel borçların ödenmesi veya takası hiçbir surette ortak mallardan veya varlıklardan karşılanmayacaktır.
  5. Eşlerin zilyetliğinde bulunan kişisel mal veya sözleşmeye konu olan varlıklar, evliliğin bitimi halinde eşe iade edilecektir.
  6. Evlilik bitimi halinde süren ortak mallara ait borçlar veya taksitlendirmeler, eşlerin ortak borcu sayılacaktır. Ve bu borç ikiye bölünmek suretiyle eşler arasında pay edilecektir.
  7. Mal ve meta niteliğindeki varlıkların hesaplanmasında sürüm değeri geçerli olacaktır.
  8. Eşlerden birinin ölümü halinde, oturulan konutta oturma hakkı ve edinilmiş mallarda mülkiyet hakkı istenebilecektir.

 

Yukarıdaki hükümler gereğince, yapılan sözleşmenin hükümleri taraflar arasında, kendi rızası olmak ve baskı altında kalmamak suretiyle değiştirme yapılabilir. Değiştirmelerde her iki tarafında mağdur edilmemesi esastır.

Evlilik Sözleşmesi Nedir ?

Evlilik Sözleşmesi Nedir?

Son yıllarda oldukça sık duyduğumuz fakat halkımızın bu konuda yetersiz bilgiye sahip olduğu evlilik sözleşmesi medeni kanunda mal rejimi olarak yasalaşmış durumdadır.

Mal paylaşımı rejimi yani evlilik sözleşmesi çiftlerin evlenmeden önce yaptıkları bir sözleşme türüdür. Evlenmeden önce yapılabileceği gibi evlendikten sonra da yapılması mümkündür. Bu sözleşme ile evlilik öncesi çiftlere ait mallar, evlilik sırasında edinilen mallar ile ilgili yasal, maddi olaylarda kimin ne kadar yükümlülük altına gireceği, hangi mallardan kimin sorumlu olacağı açıklanmaktadır.

Evlilik sözleşmesi daha çok çiftlerin evlendikten sonra edindikleri mallar üzerinde ki hukuki haklarını korumak için kullanılmaktadır. Evlilik birliği kurulduktan sonra elde edilen mallar her iki taraf için de eşit olarak paylaştırılır ve boşanma durumunda eşler bu mallardan ortak pay alırlar.

Evlilik sözleşmesi evliliğin ilerleyen yıllarında da yapılabilen bir sözleşme türüdür ve tarafların ortak aldıkları kararı yazılı hale dökmelerine yarar. Evlilik sözleşmesine eklenecek maddeler hukuki rejim içerisinde bulunan maddelere bağlı kalınarak veya değiştirilerek yapabilirler. Evlilik sözleşmesinin geçerli olabilmesi için mutlaka resmi evrak olarak noter tarafından onaylanması ve çiftlere birer adet verilmesi gerekmektedir. Noter tarafından onaylanmayan sözleşmeler geçerli sayılmamaktadır.

.